Wetenswaardigheden

In 1852 bestond “het dagelijksch beheer der Societeit" uit 5 personen te weten een president, drie commissarissen en een secretaris. De secretaris omvatte ook de huidige rol van een penningmeester.

De werkende leden of muzikanten staan onder de bevelen van den President.

Het gewone uur van lessen of repetitiën is des Zondags onmiddellijk na de véspers

Koster Pieter Lemmens stelt zijn huis beschikbaar als muziekzaal.

Het boetereglement m.b.t. bijwonen repetities wordt in 1901 aangescherpt. Hierin staat o.a. dat “alleen ziektes en rouw worden als geldige redenen geaccepteerd, des verlangd moet een briefje van den dokter overlegd worden” 

Op zondag 2 januari 1916 wordt gestemd om op vastenavondzondag een bioscoopvoorstelling of een concert in patronaat te organiseren. Meerderheid is voor een concert

In 1920 worden instrumenten gekocht en “aan Raedschelders wordt gevraagd ook een tweede factuur te maken met verminderde prijzen om aan het douanekantoor de waarde voor de inkomende prijzen te kunnen declareren”.. In die jaren werden dus ook al invoerbelastingen ontdoken.

In de verschillende archieven is terug te vinden de manier hoe de St.Caecilia gevierd in de maand november werden. Deze feesten waren o.a. :
- brood,vlees en bier in 1855 (kosten f 30,02)
- slachten van een rund en verkoop van “schink”, genot van twee ton jong bier e.d.
- verschillende vormen van diners in combinatie met twee missen op zondag nl. de gelezen vroegmis tot intentie van overleden leden en de Hoogmis ter ere van St.Caecilia
- in 1860 werden ganzen gekocht, in 1862 werd schelvisch gekocht

Gezien economische situatie werd begin 20ste eeuw geen St.Caecilia feest gehouden, de eerste feesten verschijnen weer in notulen rond 1920.

Van 1852 tot 1964 wordt de lessen , repetities en feesten gehouden in de muziekzaal die gedurende 112 jaar verhuurd werden door verschillende eigenaren. In 1964 werd verhuisd naar de zaal Maessen aan de Brugstraat.

Tussen 1852 en 2003 waren er totaal 25 verschillende dirigenten, ook wel directeuren, muziekmeester e.d. genoemd. De directeur die het langst de harmonie zouden leiden zijn:
- G. Maessen van 1931 tot 1952         
- Hub Pittie van 1971 tot 1990

In 1933 wordt voor de leden van het bestuur een rooster opgesteld wie perse op de repetities aanwezig moet zijn. Er staat ontslag als bestuur te wachten als 3 maal per jaar aan deze regeling niet wordt voldaan.

Eerste vrouwelijke leden in 1954, die volgens de notulen het klokkenspel bedienen.

De zestiger jaren zijn ongunstig voor verenigingen omdat televisie hoe langer hoe meer ingang vond.

Reeds tijdens de algemene ledenvergadering van 1925 wordt de leden duidelijk gemaakt dat er een eind moet komen aan het slechte bezoek van repetities en uitvoeringen door enige leden. Dit komt in de volgende jaren weer aan de orde en de huidige discussies over repetitie bezoek bestaan dus al meer dan 80 jaar.

Op kermiszondag 1929 wordt geen concert gehouden : argument  “er is niets aan te verdienen”

Tijdens de eerste jaren van drumband was stroopfabriek Sicof repetitie en plaast van vertrek. Drumband ging dan harmonie ophalen, doch er ontstond enige wrevel  aangezien de harmonieleden het niet zo nauw namen met het tijdstip van vertrekken en de drumband buiten stond te wachten. Gescheiden locaties en verschil in discipline zijn het begin van moeilijkheden tussen beiden.

Na een geslaagd concours in 1953 organiseerde drumband Marijke een receptie waarvan het Bestuur niets wist, receptie heeft niet plaatsgevonden en eerste berichten van afscheiding zijn terug te vinden.
 

Contributie door de jaren

1852 : fl. 2,35 honoraire leden, muzieklessen f 0,75

1870 : fl. 2,36

1873 : fl. 2,40

1896 : fl. 2,40

1954 : fl. 0,10 muzikanten per week, fl. 2,50 leden van het bestuur per maand

1968 : fl. 1,00 elk lid per maand

1973 : fl. 2,60 per maand

1982 : fl. 5,00 per maand

1998 : fl. 126,- per jaar

2009 : € 90 per jaar